+46(0)707 64 44 50

LAWSEC SWEDEN AB

EN HELHETSLEVERANTÖR INOM OMRÅDET
SÄKERHETSSKYDDSJURIDIK OCH SÄKERHETSSKYDD.

LAWSEC SWEDEN AB grundandes 2021 av juristen HELENE BERGQUIST

LAWSEC SWEDEN AB:s vision är att verksamhet som har behov av säkerhetsskydd, känner till och uppfyller kraven i gällande regelverk. På så sätt stärker vi tillsammans skyddet för Sveriges säkerhet.

LASWEC SWEDEN AB är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik och praktiskt säkerhetsskydd. LAWSEC SWEDEN AB:s affärsidé är att vara en "one stop shop" för rättsliga och praktiska frågor rörande säkerhetsskydd. Genom att LAWSEC SWEDEN AB både lämna juridisk rådgivning om säkerhetsskyddslagen, anslutande förordning och föreskrifter på området och utföra de åtgärder krävs enligt samma regelverk, är LAWSEC SWEDEN AB en helhetsleverantör inom området säkerhetsskydd.

Exempel på tjänster som erbjuds är stöd inför samrådsärenden vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet eller egendom. Bolaget upprättar bland annat säkerhetsskyddsanalys, särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Stöd inför upphandling, samarbete m.m., när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet. Bolaget upprättar bland annat säkerhetsskyddsanalys, särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Andra tjänster som erbjuds är stöd med upprättande av övrig säkerhetsskyddsdokumentation, utbildning och interimsuppdrag.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS.

Bolaget har gedigen kunskap, kompetens och erfarenhet inom området. Allt arbete görs snabbt, korrekt och med hög kvalitet. 

Du kan med förtroende vända dig till LAWSEC SWEDEN AB för sakkunnig hjälp. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.

E-POST: HELENE@LAWSEC.SE

MOBIL: +46(0)707 64 44 50


TJÄNSTER

JURIDIK OCH SÄKERHETSSKYDD
JURIDISK RÅDGIVNING INOM SÄKERHETSSKYDDSJURIDIK.

Bolaget lämnar juridisk rådgivning avseende gällande bestämmelser, hur kraven ska tolkas och tillämpas, vad kraven innebär för er verksamhet i praktiken med mera.

Bolaget har i samarbete med VQ Legal tagit fram ett digitalt stöd för en initial bedömning av om den verksamhet som bedrivs till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Bolaget lämnar stöd med en förenklad säkerhetsskyddsanalys, som omfattar en bedömning av om det kan antas att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte. En fullständig säkerhetsskyddsanalys genomförs vid behov, om det enligt den förenklade bedömningen kan antas att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

INFÖR SAMRÅDSÄRENDEN VID ÖVERLÅTELSE AV SÄKERHETSKÄNSLIG VERKSAMHET ELLER VISS EGENDOM.

Bolaget förenklar förfarandet för er och upprättar den dokumentation som krävs inför samråd bland annat säkerhetsskyddsanalys, särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Bolaget förgranskar det underlag som ni upprättat inför samrådet för att säkerställa att det uppfyller kraven och återkopplar med synpunkter innan ärendet lämnas in till tillsynsmyndigheten.  

Bolaget biträder er och är ert ombud vid handläggning av ärenden i förhållande till tillsynsmyndigheterna (bland annat Försvarsmakten, Säkerhetspolisen). Bolaget bevakar handläggningen och kan med kort handläggningstid åtgärda eventuella brister och kompletteringar som efterfrågas.

INFÖR UPPHANDLING ELLER SAMARBETE M.M., NÄR EN ANNAN AKTÖR KAN FÅ TILLGÅNG TILL SÄKERHETSKÄNSLIG VERKSAMHET.

Bolaget förenklar för er inför förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal. Bolaget upprättar den dokumentation som krävs, bland annat särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Bolaget förgranskar det underlag som ni upprättat för att säkerställa att det uppfyller kraven och återkopplar med synpunkter.

Bolaget lämnar även stöd med upprättande av säkerhetsskyddsavtal. 

TJÄNSTER mer

JURIDIK OCH SÄKERHETSSKYDD
UPPRÄTTANDE AV DOKUMENTATION.

Bolaget lämnar stöd vid upprättande av den dokumentation som krävs enligt gällande regelverk t.ex. utreda och dokumentera behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och dokumentera planerade åtgärder i en säkerhetsskyddsplan, dokumentera ett regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd m.m.

Bolaget granskar dokumentation som ni upprättat, för att säkerställa att dessa uppfyller kraven och återkopplar med synpunkter.

UTBILDNING AVSEENDE KRAVEN I SÄKERHETSSKYDDSLAGEN, ANSLUTANDE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRESKRIFTER.

Verksamhetsutövare ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs, bland annat säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

Bolaget genomför den utbildning som behövs för att er verksamhet ska uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen. Utbildningen skräddarsys utifrån ert behov. Det kan vara kortare eller längre utbildningar, vid enstaka tillfällen eller vid regelbundet återkommande tillfällen för till exempel nyanställd personal. 

INTERIMSUPPDRAG - CHEF ELLER JURIST?

Har ni tillfälligt behov av en chef eller en specialist? Har ni begränsad kompetens inom säkerhetsskyddsjuridik?

Bolaget hyr ut den kompetens ni behöver när ni behöver den. Ni får en notariemeriterad, kvalificerad jurist med gedigen kunskap och erfarenhet både som chef och som säkerhetsskyddsjuridisk expert. 

Ett uppdrag kan vara allt från en timme långt till flera månader. Uppdragen är tidsbestämda men avtalsperioden kan förlängas under uppdragets gång. En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att hyra in en konsult. Men när ni bemannar med hjälp av LawSec Sweden AB ingår allt från försäkringar till VAB och sjukfrånvaro. På så sätt slipper ni oväntade kostnader, vilket gör det enkelt för er att få koll på vad det egentligen kostar att ta in extra personal.

SAMARBETE

LAWSEC SVERIGE AB SAMARBETAR MED
VQ LEGAL AB, Fortify security sverige ab och Govsec sweden AB

VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. VQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ har därför utvecklat tjänsten VQ Legal som ett led i att effektivisera det juridiska arbetet genom att strukturera och paketera om juridiken med hjälp av IT. Tjänsten är skapad utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet och ständigt uppdaterad och kvalitetssäkrad av några av Sveriges främsta experter.

Fortify Security Sverige AB är specialiserat på säkerhetsskydd och löser alla behov avseende säkerhetsskydd. Fortifys seniora säkerhetsskyddskonsulter med för flutet från bl.a. Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Fortifiaktionsverket, Försvarshögskolan, har reella och praktiska erfarenheter som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer, IT-säkerhetschefer, signalskyddschefer, säkerhetshandläggare, säkerhetsunderrättelseofficer m.m. Fortify verkar i hela landet och har uppdrag för både myndigheter, regioner, kommuner och den privata sektorn inom t.ex. energi, transport, bank och finans, telekom, forskning, hälsa, kommunal och regional verksamhet samt försvarssektorn.


MEDARBETARE

Helene Bergquist

NOTARIEMERITERAD säkerhetsskyddsJURIST

Helene Bergquist är en kvalificerad jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert. Helene har de senaste sex åren arbetat som chef för Rätts- och Informationskontoret på Försvarets radioanstalt (FRA) med bl.a. ansvar för rättsenheten med myndighetens jurister. Helene har därutöver varit FRA:s Dataskyddsombud.

Hon har vidare gedigen erfarenhet från att arbeta som generalist inom en rad olika rättsområden och verksamheter. Efter notariemeritering har Helene bl.a. arbetat som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm, som verksjurist på myndigheten Sida samt som jurist och chef på Karolinska sjukhuset. 

Hon har ett utpräglat fokus på kvalitet, resultat och problemlösning.

Henrik Thernlund

SENIOR SÄKERHETSSKYDDEXPERT

Henrik Thernlund är senior säkerhetsrådgivare och säkerhetsskyddsexpert. Han har en mycket lång och gedigen erfarenhet från att arbeta med säkerhet och säkerhetsskydd. Han har genomfört en rad säkerhetsskyddsanalyser inom en rad olika områden och verksamheter. Han har ett utpräglat leverans och kvalitetsfokus som gör att produkter och råd som ges håller absolut högsta kvalité. 

Henrik är en av Sveriges mest erfarna säkerhetsskyddschefer med en stor och bred kunskap inom alla områden av säkerhetsskydd. Han är av både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten utbildad säkerhetsskyddschef, utbildad         IT-säkerhetschef, är auktoriserad signalskyddschef. Han är även auktoriserad att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer. 

KONTAKTuppgifter

KONTAKTA OSS REDAN IDAG.
Du är bara ett telefonsamtal eller e-postmeddelande bort  från att få sakkunnig hjälp av LawSec Sweden AB. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.
E-POST: HELENE@LAWSEC.SE

MOBIL: +46(0)707 64 44 50

kontakta lawsec sweden ab
LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS
Du kan med förtroende vända dig till LawSec Sweden AB för sakkunnig hjälp. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Vad är problemet?

Bakgrund till varför LawSec Sweden AB:s tjänster behövs.

Regelverket avseende säkerhetsskydd har förändrats och framförallt förstärkts de senaste åren. Det finns allt fler enskilda aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och det kan antas att det finns verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet som överhuvudtaget inte tillämpar säkerhetsskyddslagstiftningen. Den verksamhetsutövare som inte är medveten om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddsregleringen kommer inte heller att följa den. Detta kan få negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och för verksamhetsutövaren.

För att få ett fungerande säkerhetsskydd behövs kunskap dels om regelverk, dels om säkerhetsskydd. Därutöver behövs kunskap om berörd verksamhet. LawSec Sweden AB har den juridiska kunskap som behövs. I samarbete med Fortify Security Sverige AB finns den kunskap om säkerhetsskydd som behövs. Verksamhetskunskapen har ni. 

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS.
Exempel på gällande krav
Anmälningsplikt

Av 2 kap 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att en verksamhetsutövare utan dröjsmål ska anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten.

_________________________________________________________________

Skyldigheter inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom

Av 4 kap.  13 § säkerhetsskyddslagen framgår att en verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 14 § och samråda enligt 15 §, om verksamhetsutövaren avser att överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Verksamhetsutövaren ska genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras. Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får överlåtelsen inte genomföras (4 kap. 14 § säkerhetsskyddslagen).

Av 4 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen framgår att om lämplighetsprövningen enligt 14 § leder till bedömningen att överlåtelsen inte är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verksamhetsutövaren samråda med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Skyldigheten att samråda och det som anges i andra stycket om verksamhetsutövaren gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett beslut om föreläggande enligt 15 § inte följs eller om överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud), (4 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen).

Det kan vara svårt för en verksamhetsutövare att förstå vad dessa krav innebär och vad dokumentationen ska omfatta. Ofullständiga dokument kommer sannolikt medföra krav från samrådsmyndigheten på att åtgärda eventuella brister och krav på kompletteringar, vilket gör att handläggningstiden för att genomföra samrådet drar ut på tiden. Detta torde få negativa ekonomiska konsekvenser för inblandade parter. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet - säkerhetsskyddsavtal

Av 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen  framgår att en verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal med aktören, om aktören genom förfarandet kan få tillgång till
   1. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
   2. annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Verksamhetsutövaren ska även ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en underleverantör som anlitas för att fullgöra den andra aktörens förpliktelse, om underleverantören genom sitt uppdrag kan få en sådan tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten som anges i första stycket.

Ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås innan motparten kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.

Av 4 kap. 7 § säkerhetsskyddslagen framgår att en verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som innebär ett krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 1 § första stycket ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 8 §. Verksamhetsutövaren ska också samråda enligt 9 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Om det finns särskilda skäl får regeringen också besluta om sådana undantag i enskilda fall.

_________________________________________________________________

Krav på dokumentation

En verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska t.ex. utreda och dokumentera behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och dokumentera planerade åtgärder i en säkerhetsskyddsplan, dokumentera ett regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd m.m. Det kan vara svårt för en verksamhetsutövare att känna till samtliga dokumentationskrav och upprätta dokumentationen på ett materiellt korrekt sätt. Detta kan få negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och för verksamhetsutövaren. Ofullständiga dokument kommer vid en tillsyn sannolikt medföra krav från samrådsmyndigheten på att åtgärda eventuella brister och krav på kompletteringar. 

____________________________________________________________________________
krav på Utbildning

Verksamhetsutövare ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. En sådan säkerhetssyddsåtgärd är att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

--------------------------------------------------------------------------------------

FÖRELÄGGANDE ATT VIDTA ÅTGÄRDER

Av 6 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen framgår att tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga en verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslagen (prop. 2017/18:89)

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (prop. 2020/21:13). 

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020:194).

Cybersäkerhet

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
Allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten

Med den tilltagande globaliseringen och digitaliseringen har även följt en  ökad  betoning  på  cyberfrågor  i  samhället.  Beroende  av  digital  infrastruktur  och  tjänster  genom  utbredd  uppkoppling  till  internet  och anslutna  enheter  medför  ökade  sårbarheter  vilket  ställer  högre  krav på  informations- och  cybersäkerhet. Utvecklingen  av  t.ex.  5G-system, molntjänster,  artificiell  intelligens  och  kvantdatorer,  medför  nya möjligheter  men  även  ökade  sårbarheter  och  risker  som  kan  utnyttjas  och  orsaka  skada.   

Av offentliga utredningar och myndighetsrapporter framkommer att det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten på många olika områden inom en rad olika samhällsverksamheter. Detta gäller såväl statliga myndigheters verksamhet som regioner och kommuner men även organisationer och näringslivet.

Riskerna  för  att  drabbas  av  cyberangrepp  eller  andra  it-incidenter  kan  dock  minska  genom  olika  åtgärder  som  bidrar  till att  stärka  informations- och cybersäkerheten. En tillräcklig informations- och cybersäkerhet kan endast uppnås när alla de olika förutsättningar som krävs för en sådan säkerhet är uppfyllda, dvs. enhetlig styrning och organisering av arbetet med informations- och cybersäkerhet, ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i verksamheten och tekniska åtgärder samt tillsyn av efterlevnaden av regelsystem och ställda krav (SOU 2021:63).

NATIONELLT CYBERSÄKERHETSCENTER

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Målet är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet. Fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – har fått uppdraget att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Arbetet kommer att göras i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Cybersäkerhet i Sverige - hot, metoder, brister och beroenden

Rapporten utgör en samlad lägesbild som på ett enkelt och tillgängligt sätt beskriver cybersäkerhet ur ett nationellt perspektiv, utifrån de lägesuppfattningar som respektive myndighet har.

cybersäkerhet i Sverige - rekommenderade säkerhetsåtgärder

De rekommendationer som sammanställs här avser att motverka de sårbarheter som lyfts upp i rapporten "Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden".


aktuella HÄNDELSER