+46(0)707 64 44 50


LAWSEC SWEDEN AB

EN HELHETSLEVERANTÖR INOM OMRÅDET SÄKERHETSSKYDDSJURIDIK.
TILLSAMMANS STÄRKER VI SKYDDET FÖR SVERIGES SÄKERHET.
LAWSEC SWEDEN AB GRUNDADES 2021                            AV JURISTEN HELENE BERGQUIST FREDERIKSEN.

Bolaget är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik.

LAWSEC SWEDEN AB är er helhetsleverantör inom området säkerhetsskyddsjuridik. Bolaget har gedigen kunskap, kompetens och erfarenhet inom rättsområdet.

LAWSEC SWEDEN AB:s affärsidé är att erbjuda juridisk rådgivning och relaterade tjänster inom området säkerhetsskyddsjuridik. 

Bolagets vision är att verksamhet som omfattas av regelverket avseende säkerhetsskydd känner till och fullt ut tillämpar gällande krav. På så sätt stärker vi tillsammans skyddet för Sveriges säkerhet. 

Allt arbete görs snabbt, korrekt och med hög kvalitet.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS.

Du kan med förtroende vända dig till LAWSEC SWEDEN AB för sakkunnig hjälp. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.

E-POST: HELENE@LAWSEC.SE

MOBIL: +46(0)707 64 44 50

TJÄNSTER

JURIDIK OCH SÄKERHETSSKYDD
JURIDISK RÅDGIVNING INOM SÄKERHETSSKYDDSJURIDIK M.M.

Bolaget lämnar det stöd som behövs för att ni t.ex. ska kunna ta ställning till om verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen, hur bestämmelser inom rättsområdet ska tolkas, vad kraven innebär med mera.

Bolaget lämnar stöd med en förenklad säkerhetsskyddsanalys, som omfattar en bedömning av om det kan antas att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte. En fullständig säkerhetsskyddsanalys genomförs vid behov, om det enligt den förenklade bedömningen kan antas att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Mer än bara juridisk rådgivning

Bolaget är i samarbete med Fortify Security Sverige AB en helhetsleverantör inom juridik och säkerhetsskydd. Utöver juridisk rådgivning inom säkerhetsjuridik får ni stöd med identifiering och bedömning av behovet av säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och säkerhet. 

BITRÄDER I SAMRÅDSÄRENDEN INFÖR ÖVERLÅTELSE AV SÄKERHETSKÄNSLIG VERKSAMHET ELLER VISS EGENDOM.

Bolaget biträder er och är ert ombud vid handläggning av ärenden i förhållande till samrådsmyndigheterna. Bolaget bevakar handläggningen och kan med kort handläggningstid åtgärda eventuella brister och kompletteringar som efterfrågas.

Bolaget förenklar förfarandet för er och upprättar den dokumentation som krävs inför samråd bl.a. särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning. Bolaget förgranskar det samrådsunderlag som ni upprättat inför samrådet, för att säkerställa att dessa uppfyller kraven och återkopplar med synpunkter innan ärendet lämnas in till samrådsmyndigheten.

STÖD MED UPPRÄTTANDE AV DOKUMENTATION

Bolaget lämnar stöd vid upprättande av den dokumentation som krävs enligt gällande regelverk t.ex. utreda och dokumentera behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och dokumentera planerade åtgärder i en säkerhetsskyddsplan, dokumentera ett regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd m.m. Bolaget granskar dokumentation som ni upprättat, för att säkerställa att dessa uppfyller kraven och återkopplar med synpunkter.

UTBILDNING AVSEENDE KRAVEN I SÄKERHETSSKYDDSLAGEN, ANSLUTANDE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRESKRIFTER.

Verksamhetsutövare ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. En sådan säkerhetssyddsåtgärd är att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. Bolaget genomför den utbildning som behövs för att er verksamhet ska uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen. Utbildningen skräddarsys utifrån ert behov. Det kan vara kortare eller längre utbildningar, vid enstaka tillfällen eller vid regelbundet återkommande tillfällen för till exempel nyanställd personal. 

interimsuppdrag

chef eller jurist

Har ni tillfälligt behov av en chef eller en specialist? Har ni begränsad kompetens inom säkerhetsskyddsjuridik?

Bolaget hyr ut den kompetens ni behöver när ni behöver den. Ni får en notariemeriterad, kvalificerad jurist med gedigen kunskap och erfarenhet både som chef och som säkerhetsskyddsjuridisk expert. Konsulten har vidare gedigen erfarenhet från att arbeta som generalist inom en rad olika rättsområden och verksamheter, bl.a. som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm, myndigheten Sida, Karolinska sjukhuset. Helene är ansvarstagande och lätta att samarbeta med. Hon har ett utpräglat fokus på kvalitet, resultat och problemlösning.

Ett uppdrag kan vara allt från en timme långt till flera månader. Uppdragen är tidsbestämda men avtalsperioden kan förlängas under uppdragets gång. En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att hyra in en konsult. Men när ni bemannar med hjälp av LawSec Sweden AB ingår allt från försäkringar till VAB och sjukfrånvaro. På så sätt slipper ni oväntade kostnader, vilket gör det enkelt för er att få koll på vad det egentligen kostar att ta in extra personal.

Vad är problemet?

Bakgrund till varför LawSec Sweden AB:s tjänster behövs.

Regelverket avseende säkerhetsskydd har förändrats och framförallt förstärkts de senaste åren. Det finns allt fler enskilda aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och det kan antas att det finns verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet som överhuvudtaget inte tillämpar säkerhetsskyddslagstiftningen. Den verksamhetsutövare som inte är medveten om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddsregleringen kommer inte heller att följa den. Detta kan få negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och för verksamhetsutövaren.

För att få ett fungerande säkerhetsskydd behövs kunskap dels om regelverk, dels om säkerhetsskydd. Därutöver behövs kunskap om berörd verksamhet. LawSec Sweden AB har den juridiska kunskap som behövs. I samarbete med Fortify Security Sverige AB finns den kunskap om säkerhetsskydd som behövs. Verksamhetskunskapen har ni. 

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS.
Exempel
 # Anmälningsplikt

Av 2 kap 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att en verksamhetsutövare utan dröjsmål ska anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten.

 # Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Av 4 kap.  13 § säkerhetsskyddslagen framgår att en verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 14 § och samråda enligt 15 §, om verksamhetsutövaren avser att överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Verksamhetsutövaren ska genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras. Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får överlåtelsen inte genomföras (4 kap. 14 § säkerhetsskyddslagen).

Av 4 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen framgår att om lämplighetsprövningen enligt 14 § leder till bedömningen att överlåtelsen inte är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verksamhetsutövaren samråda med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Skyldigheten att samråda och det som anges i andra stycket om verksamhetsutövaren gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett beslut om föreläggande enligt 15 § inte följs eller om överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud), (4 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen).

Det kan vara svårt för en verksamhetsutövare att förstå vad dessa krav innebär och vad dokumentationen ska omfatta. Ofullständiga dokument kommer sannolikt medföra krav från samrådsmyndigheten på att åtgärda eventuella brister och krav på kompletteringar, vilket gör att handläggningstiden för att genomföra samrådet drar ut på tiden. Detta torde få negativa ekonomiska konsekvenser för inblandade parter. 

 # Krav på dokumentation

En verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska t.ex. utreda och dokumentera behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och dokumentera planerade åtgärder i en säkerhetsskyddsplan, dokumentera ett regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd m.m. Det kan vara svårt för en verksamhetsutövare att känna till samtliga dokumentationskrav och upprätta dokumentationen på ett materiellt korrekt sätt. Detta kan få negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och för verksamhetsutövaren. Ofullständiga dokument kommer vid en tillsyn sannolikt medföra krav från samrådsmyndigheten på att åtgärda eventuella brister och krav på kompletteringar. 

 # krav på Utbildning

Verksamhetsutövare ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. En sådan säkerhetssyddsåtgärd är att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

 # FÖRELÄGGANDE ATT VIDTA ÅTGÄRDER

Av 6 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen framgår att tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga en verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

-------------------------------------------------------------------------------

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslagen (prop. 2017/18:89)

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020:194).

Cybersäkerhet

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
Allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten

Med den tilltagande globaliseringen och digitaliseringen har även följt en  ökad  betoning  på  cyberfrågor  i  samhället.  Beroende  av  digital  infrastruktur  och  tjänster  genom  utbredd  uppkoppling  till  internet  och anslutna  enheter  medför  ökade  sårbarheter  vilket  ställer  högre  krav på  informations- och  cybersäkerhet. Utvecklingen  av  t.ex.  5G-system, molntjänster,  artificiell  intelligens  och  kvantdatorer,  medför  nya möjligheter  men  även  ökade  sårbarheter  och  risker  som  kan  utnyttjas  och  orsaka  skada.   

Av offentliga utredningar och myndighetsrapporter framkommer att det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten på många olika områden inom en rad olika samhällsverksamheter. Detta gäller såväl statliga myndigheters verksamhet som regioner och kommuner men även organisationer och näringslivet.

Riskerna  för  att  drabbas  av  cyberangrepp  eller  andra  it-incidenter  kan  dock  minska  genom  olika  åtgärder  som  bidrar  till att  stärka  informations- och cybersäkerheten. En tillräcklig informations- och cybersäkerhet kan endast uppnås när alla de olika förutsättningar som krävs för en sådan säkerhet är uppfyllda, dvs. enhetlig styrning och organisering av arbetet med informations- och cybersäkerhet, ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i verksamheten och tekniska åtgärder samt tillsyn av efterlevnaden av regelsystem och ställda krav (SOU 2021:63).

NATIONELLT CYBERSÄKERHETSCENTER

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Målet är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet. Fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – har fått uppdraget att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Arbetet kommer att göras i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Cybersäkerhet i Sverige - hot, metoder, brister och beroenden

Rapporten utgör en samlad lägesbild som på ett enkelt och tillgängligt sätt beskriver cybersäkerhet ur ett nationellt perspektiv, utifrån de lägesuppfattningar som respektive myndighet har.

cybersäkerhet i Sverige - rekommenderade säkerhetsåtgärder

De rekommendationer som sammanställs här avser att motverka de sårbarheter som lyfts upp i rapporten "Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden".

SAMARBETE

LAWSEC SVERIGE AB SAMARBETAR MED FORTIFY SECURITY SVERIGE AB.


FORTIFY Security Sverige AB hjälper er med allt inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och säkerhet. Fortify Security Sverige AB har stor vana  av att skydda alltifrån det mest skyddsvärda i Sverige till det ditt försäkringsbolag kräver att du ska skydda från t.ex. stöld. 


medarbetare

Helene Bergquist Frederiksen

NOTARIEMERITERAD JURIST OCH SÄKERHETSSKYDDSJURIDISK EXPERT

Helene Bergquist Frederiksen är en kvalificerad jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert. Helene har de senaste sex åren arbetat som chef för Rätts- och Informationskontoret på Försvarets radioanstalt (FRA) med bl.a. ansvar för rättsenheten med myndighetens jurister. Helene har därutöver varit FRA:s Dataskyddsombud.

Hon har vidare gedigen erfarenhet från att arbeta som generalist inom en rad olika rättsområden och verksamheter. Efter notariemeritering och innan chefstjänsten på FRA har Helene bl.a. arbetat som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm, som verksjurist på myndigheten Sida samt som jurist och chef på Karolinska sjukhuset. 

Hon har ett utpräglat fokus på kvalitet, resultat och problemlösning.

KONTAKTuppgifter

KONTAKTA OSS REDAN IDAG.
Du är bara ett telefonsamtal eller e-postmeddelande bort  från att få sakkunnig hjälp av LawSec Sweden AB. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.
E-POST: HELENE@LAWSEC.SE
MOBIL: +46(0)707 64 44 50
kontakta lawsec sweden ab
LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS
Du kan med förtroende vända dig till LawSec Sweden AB för sakkunnig hjälp. Tillsammans stärker vi skyddet för Sveriges säkerhet.
Namn E-post Meddelande Skicka in